Zuzahlungsbefreite Medikamente mit F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name oder PZN
FELODIPIN 10MG RET HEU NET (100 St)
FELODIPIN 2.5MG RET HEU N (100 St)
FELODIPIN 5MG RET HEU NET (100 St)
FELODIPIN RATIOPH 5MG RET (100 St)
FELODIPIN STADA 10MG RET (20 St)
FELODIPIN STADA 10MG RET (50 St)
FELODIPIN STADA 10MG RET (100 St)
FELODIPIN STADA 2.5MG RET (20 St)
FELODIPIN STADA 2.5MG RET (50 St)
FELODIPIN STADA 2.5MG RET (100 St)
FELODIPIN STADA 5MG RETARD (20 St)
FELODIPIN STADA 5MG RETARD (50 St)
FELODIPIN STADA 5MG RETARD (100 St)
FENOFIBRAT ETHYPHARM 250MG (100 St)
FENOFIBRAT STADA 250MG (100 St)
FENTANYL ACTAVIS 100UG/H T (5 St)
FENTANYL ACTAVIS 100UG/H T (10 St)
FENTANYL ACTAVIS 100UG/H T (20 St)
FENTANYL ACTAVIS 25UG/H T (5 St)
FENTANYL ACTAVIS 25UG/H T (10 St)
FENTANYL ACTAVIS 25UG/H T (20 St)
FENTANYL ACTAVIS 50UG/H T (5 St)
FENTANYL ACTAVIS 50UG/H T (10 St)
FENTANYL ACTAVIS 50UG/H T (20 St)
FENTANYL ACTAVIS 75UG/H T (5 St)
FENTANYL ACTAVIS 75UG/H T (10 St)
FENTANYL ACTAVIS 75UG/H T (20 St)
FENTANYL AL 100UG/H (19 St)
FENTANYL AL 100UG/H (9 St)
FENTANYL AL 100UG/H (20 St)
FENTANYL AL 100UG/H (10 St)
FENTANYL AL 100UG/H (5 St)
FENTANYL AL 12UG/H (5 St)
FENTANYL AL 12UG/H (10 St)
FENTANYL AL 12UG/H (20 St)
FENTANYL AL 25UG/H (9 St)
FENTANYL AL 25UG/H (19 St)
FENTANYL AL 25UG/H (5 St)
FENTANYL AL 25UG/H (20 St)
FENTANYL AL 25UG/H (10 St)
FENTANYL AL 50UG/H (20 St)
FENTANYL AL 50UG/H (10 St)
FENTANYL AL 50UG/H (5 St)
FENTANYL AL 50UG/H (19 St)
FENTANYL AL 50UG/H (9 St)
FENTANYL AL 75UG/H (10 St)
FENTANYL AL 75UG/H (5 St)
FENTANYL AL 75UG/H (19 St)
FENTANYL AL 75UG/H (20 St)
FENTANYL AL MATRIX 100UG/H (5 St)
FENTANYL AL MATRIX 100UG/H (10 St)
FENTANYL AL MATRIX 100UG/H (20 St)
FENTANYL AL MATRIX 12 UG/H (5 St)
FENTANYL AL MATRIX 12 UG/H (10 St)
FENTANYL AL MATRIX 12 UG/H (20 St)
FENTANYL AL MATRIX 25 UG/H (15 St)
FENTANYL AL MATRIX 25 UG/H (5 St)
FENTANYL AL MATRIX 25 UG/H (10 St)
FENTANYL AL MATRIX 25 UG/H (20 St)
FENTANYL AL MATRIX 50 UG/H (5 St)
FENTANYL AL MATRIX 50 UG/H (10 St)
FENTANYL AL MATRIX 50 UG/H (20 St)
FENTANYL AL MATRIX 75 UG/H (5 St)
FENTANYL AL MATRIX 75 UG/H (10 St)
FENTANYL AL MATRIX 75 UG/H (20 St)
FENTANYL AL TTS 100UG/H (5 St)
FENTANYL AL TTS 100UG/H (10 St)
FENTANYL AL TTS 100UG/H (20 St)
FENTANYL AL TTS 25UG/H (5 St)
FENTANYL AL TTS 25UG/H (10 St)
FENTANYL AL TTS 25UG/H (20 St)
FENTANYL AL TTS 50UG/H (5 St)
FENTANYL AL TTS 50UG/H (10 St)
FENTANYL AL TTS 50UG/H (20 St)
FENTANYL AL TTS 75UG/H (5 St)
FENTANYL AL TTS 75UG/H (10 St)
FENTANYL AL TTS 75UG/H (20 St)
FENTANYL BETA 100UG/H MATR (20 St)
FENTANYL BETA 100UG/H MATR (10 St)
FENTANYL BETA 100UG/H MATR (5 St)
FENTANYL BETA 12UG/H MATRI (10 St)
FENTANYL BETA 12UG/H MATRI (5 St)
FENTANYL BETA 12UG/H MATRI (20 St)
FENTANYL BETA 25UG/H MATRI (5 St)
FENTANYL BETA 25UG/H MATRI (10 St)
FENTANYL BETA 25UG/H MATRI (20 St)
FENTANYL BETA 50UG/H MATRI (20 St)
FENTANYL BETA 50UG/H MATRI (10 St)
FENTANYL BETA 50UG/H MATRI (5 St)
FENTANYL BETA 75UG/H MATRI (5 St)
FENTANYL BETA 75UG/H MATRI (10 St)
FENTANYL BETA 75UG/H MATRI (20 St)
FENTANYL DRACO 100 UG/H (5 St)
FENTANYL DRACO 100 UG/H (10 St)
FENTANYL DRACO 100 UG/H (20 St)
FENTANYL DRACO 12 UG/H (10 St)
FENTANYL DRACO 12 UG/H (20 St)
FENTANYL DRACO 12 UG/H (5 St)
FENTANYL DRACO 25 UG/H (5 St)
FENTANYL DRACO 25 UG/H (10 St)
FENTANYL DRACO 25 UG/H (20 St)
FENTANYL DRACO 50 UG/H (5 St)
FENTANYL DRACO 50 UG/H (10 St)
FENTANYL DRACO 50 UG/H (20 St)
FENTANYL DRACO 75 UG/H (5 St)
FENTANYL DRACO 75 UG/H (10 St)
FENTANYL DRACO 75 UG/H (20 St)
FENTANYL HENNIG 100UG/H (20 St)
FENTANYL HENNIG 100UG/H (5 St)
FENTANYL HENNIG 100UG/H (10 St)
FENTANYL HENNIG 12UG/H (20 St)
FENTANYL HENNIG 12UG/H (10 St)
FENTANYL HENNIG 12UG/H (5 St)
FENTANYL HENNIG 25UG/H (10 St)
FENTANYL HENNIG 25UG/H (20 St)
FENTANYL HENNIG 25UG/H (5 St)
FENTANYL HENNIG 50UG/H (5 St)
FENTANYL HENNIG 50UG/H (10 St)
FENTANYL HENNIG 50UG/H (20 St)
FENTANYL HENNIG 75UG/H (20 St)
FENTANYL HENNIG 75UG/H (10 St)
FENTANYL HENNIG 75UG/H (5 St)
FENTANYL PAINBREAK 100UG/H (5 St)
FENTANYL PAINBREAK 100UG/H (10 St)
FENTANYL PAINBREAK 100UG/H (20 St)
FENTANYL PAINBREAK 12UG/H (10 St)
FENTANYL PAINBREAK 12UG/H (20 St)
FENTANYL PAINBREAK 12UG/H (5 St)
FENTANYL PAINBREAK 25UG/H (5 St)
FENTANYL PAINBREAK 25UG/H (20 St)
FENTANYL PAINBREAK 25UG/H (10 St)
FENTANYL PAINBREAK 50UG/H (5 St)
FENTANYL PAINBREAK 50UG/H (10 St)
FENTANYL PAINBREAK 50UG/H (20 St)
FENTANYL PAINBREAK 75UG/H (5 St)
FENTANYL PAINBREAK 75UG/H (10 St)
FENTANYL PAINBREAK 75UG/H (20 St)
FENTANYL PUREN 100UG/H PFT (10 St)
FENTANYL PUREN 100UG/H PFT (20 St)
FENTANYL PUREN 100UG/H PFT (5 St)
FENTANYL PUREN 25UG/H PFT (20 St)
FENTANYL PUREN 25UG/H PFT (5 St)
FENTANYL PUREN 25UG/H PFT (10 St)
FENTANYL PUREN 50UG/H PFT (5 St)
FENTANYL PUREN 50UG/H PFT (10 St)
FENTANYL PUREN 50UG/H PFT (20 St)
FENTANYL PUREN 75UG/H PFT (5 St)
FENTANYL PUREN 75UG/H PFT (10 St)
FENTANYL PUREN 75UG/H PFT (20 St)
FENTANYL STADA 100UG/H MAT (20 St)
FENTANYL STADA 100UG/H MAT (10 St)
FENTANYL STADA 12UG/H MATR (5 St)
FENTANYL STADA 12UG/H MATR (10 St)
FENTANYL STADA 12UG/H MATR (20 St)
FENTANYL STADA 25UG/H MATR (5 St)
FENTANYL STADA 25UG/H MATR (10 St)
FENTANYL STADA 25UG/H MATR (20 St)
FENTANYL STADA 50UG/H MATR (10 St)
FENTANYL STADA 50UG/H MATR (20 St)
FENTANYL STADA 50UG/H MATR (5 St)
FENTANYL STADA 75UG/H MATR (20 St)
FENTANYL STADA 75UG/H MATR (10 St)
FENTANYL STADA 75UG/H MATR (5 St)
FENTANYL TAD 100UG/H 16.5 (5 St)
FENTANYL TAD 100UG/H 16.5 (10 St)
FENTANYL TAD 100UG/H 16.5 (20 St)
FENTANYL TAD 25UG/H 4.125 (5 St)
FENTANYL TAD 25UG/H 4.125 (10 St)
FENTANYL TAD 25UG/H 4.125 (20 St)
FENTANYL TAD 50UG/H 8.25 (5 St)
FENTANYL TAD 50UG/H 8.25 (10 St)
FENTANYL TAD 50UG/H 8.25 (20 St)
FENTANYL TAD 75UG/H 12.375 (5 St)
FENTANYL TAD 75UG/H 12.375 (10 St)
FENTANYL TAD 75UG/H 12.375 (20 St)
FENTANYL TAD MAT100UG PFLA (5 St)
FENTANYL TAD MAT100UG PFLA (10 St)
FENTANYL TAD MAT100UG PFLA (20 St)
FENTANYL TAD MAT25UG PFLAS (5 St)
FENTANYL TAD MAT25UG PFLAS (10 St)
FENTANYL TAD MAT25UG PFLAS (20 St)
FENTANYL TAD MAT50UG PFLAS (5 St)
FENTANYL TAD MAT50UG PFLAS (10 St)
FENTANYL TAD MAT50UG PFLAS (20 St)
FENTANYL TAD MAT75UG PFLAS (5 St)
FENTANYL TAD MAT75UG PFLAS (10 St)
FENTANYL TAD MAT75UG PFLAS (20 St)
FENTAPON 100MIKROGRAMM/STD (5 St)
FENTAPON 100MIKROGRAMM/STD (10 St)
FENTAPON 100MIKROGRAMM/STD (20 St)
FENTAPON 12 MIKROGRAMM/STD (10 St)
FENTAPON 12 MIKROGRAMM/STD (5 St)
FENTAPON 12 MIKROGRAMM/STD (20 St)
FENTAPON 25 MIKROGRAMM/STD (5 St)
FENTAPON 25 MIKROGRAMM/STD (10 St)
FENTAPON 25 MIKROGRAMM/STD (20 St)
FENTAPON 50 MIKROGRAMM/STD (5 St)
FENTAPON 50 MIKROGRAMM/STD (10 St)
FENTAPON 50 MIKROGRAMM/STD (20 St)
FENTAPON 75 MIKROGRAMM/STD (5 St)
FENTAPON 75 MIKROGRAMM/STD (10 St)
FENTAPON 75 MIKROGRAMM/STD (20 St)
FINASTERID 5MG MEDICOPHARM (100 St)
FINASTERID AL 5MG FILMTABL (30 St)
FINASTERID AL 5MG FILMTABL (50 St)
FINASTERID AL 5MG FILMTABL (100 St)
FINASTERID STADA 5MG (30 St)
FINASTERID STADA 5MG (50 St)
FINASTERID STADA 5MG (100 St)
FLECAGAMMA 100MG TABLETTEN (100 St)
FLECAGAMMA 50MG TABLETTEN (100 St)
FLECAINID 1A PHARMA 100MG (100 St)
FLECAINID 1A PHARMA 100MG (20 St)
FLECAINID 1A PHARMA 100MG (50 St)
FLECAINID 1A PHARMA 50MG (100 St)
FLECAINID 1A PHARMA 50MG (20 St)
FLECAINID 1A PHARMA 50MG (50 St)
FLECAINID AAA 100MG TABL (20 St)
FLECAINID AAA 100MG TABL (50 St)
FLECAINID AAA 100MG TABL (100 St)
FLECAINID AAA 50MG TABL (20 St)
FLECAINID AAA 50MG TABL (50 St)
FLECAINID AAA 50MG TABL (100 St)
FLECAINID PUREN 100MG (100 St)
FLECAINID PUREN 100MG (50 St)
FLECAINID PUREN 100MG (20 St)
FLECAINID PUREN 50MG (20 St)
FLECAINID PUREN 50MG (50 St)
FLECAINID PUREN 50MG (100 St)
FLECAINIDACET STADA 100MG (50 St)
FLECAINIDACET STADA 100MG (100 St)
FLECAINIDACETAT AURO 100MG (100 St)
FLECAINIDACETAT AURO 100MG (20 St)
FLECAINIDACETAT AURO 100MG (50 St)
FLECAINIDACETAT AURO 50MG (20 St)
FLECAINIDACETAT AURO 50MG (100 St)
FLECAINIDACETAT AURO 50MG (50 St)
FLUANXOL DEPOT 10% (1 ml)
FLUANXOL DEPOT 10% (1 ml)
FLUANXOL DEPOT 2% (1 ml)
FLUANXOL DEPOT 2% (1 ml)
FLUANXOL DEPOT 2% (1 ml)
FLUANXOL DEPOT 2% ILO (1 ml)
FLUCONAZOL AUROBINDO 50MG (50 St)
FLUCONAZOL DENK 100MG (20 St)
FLUCONAZOL DENK 150MG (1 St)
FLUCONAZOL STADA 100MG (20 St)
FLUCONAZOL STADA 150MG (1 St)
FLUCONAZOL STADA 150MG (4 St)
FLUCONAZOL STADA 150MG HAR (10 St)
FLUCONAZOL STADA 50MG (20 St)
FLUCONAZOL STADA 50MG (50 St)
FLUNARIZIN - CT 5MG HARTKA (30 St)
FLUNARIZIN - CT 5MG HARTKA (50 St)
FLUNARIZIN - CT 5MG HARTKA (100 St)
FLUNARIZIN ACIS 10MG (50 St)
FLUNARIZIN ACIS 10MG (100 St)
FLUNARIZIN ACIS 5MG (20 St)
FLUNARIZIN ACIS 5MG (50 St)
FLUNARIZIN ACIS 5MG (100 St)
FLUNAVERT 10MG (50 St)
FLUNAVERT 10MG (100 St)
FLUNAVERT 5MG (50 St)
FLUNAVERT 5MG (100 St)
FLUOXETIN 20 1A PHARMA (20 St)
FLUOXETIN 20 1A PHARMA (50 St)
FLUOXETIN 20 1A PHARMA (100 St)
FLUOXETIN STADA 20MG (100 St)
FLUOXETIN STADA 20MG (50 St)
FLUOXETIN STADA 20MG (50 St)
FLUOXETIN STADA 20MG (100 St)
FLUOXETIN STADA 20MG (20 St)
FLUOXETIN STADA 20MG (20 St)
FLUOXETIN VITABALANS 20MG (100 St)
FLUTA CELL 250 (21 St)
FLUTA CELL 250 (84 St)
FLUTAMID AL 250 (21 St)
FLUTAMID AL 250 (84 St)
FOLINSAEURE TILLOME10MG/ML (10 ml)
FOLINSAEURE TILLOME10MG/ML (5 ml)
FORMOTEROL AL 12UG/DOSIS (60 St)
FORMOTEROL STADA 12UG 1INH (60 St)
FORMOTEROL STADA 12UG 2INH (2 St)
FORMOTEROL STADA 12UG 3INH (3 St)
FOSINOPRIL ACT COMP20/12.5 (50 St)
FOSINOPRIL ACT COMP20/12.5 (100 St)
FRAGMIN 10000IE M SICH SYS (10 St)
FRAGMIN 18000IE (10 St)
FRAGMIN 18000IE (20 St)
FRAGMIN 5.000 I.E. P FORTE (20 St)
FRAGMIN 5.000 I.E. P FORTE (5 St)
FRAGMIN 5.000 I.E. P FORTE (10 St)
FRAGMIN 5.000I.E.P FO SICH (10 St)
FRAGMIN 5.000I.E.P FO SICH (5 St)
FRAGMIN 5.000I.E.P FO SICH (20 St)
FRAGMIN 5.000I.E.P FORTE (10 St)
FRAGMIN 5.000I.E.P FORTE (20 St)
FRAGMIN 5.000I.E.P FORTE (5 St)
FRAGMIN 5000 I.E.P FORTE (20 St)
FRAGMIN 5000IE P FORTE FER (20 St)
FRAGMIN 5000IE P FORTE SI (20 St)
FRAGMIN 5000IE P FORTE SI (5 St)
FRAGMIN 5000IE P FORTE SI (20 St)
FRAGMIN 5000IE P FORTE SI (10 St)
FRAGMIN 5000IE P FORTE+SI (20 St)
FRAGMIN 5000IE P FORTE+SI (5 St)
FRAGMIN 5000IE P FORTE+SI (10 St)
FRAGMIN P FO 5000IE FER SI (50 St)
FRAGMIN P FO 5000IE FER+SI (20 St)
FRAGMIN P FO 5000IE FER+SI (10 St)
FRAGMIN P FORTE (20 St)
FRAGMIN P FORTE (5 St)
FRAGMIN P FORTE (20 St)
FRAGMIN P FORTE (20 St)
FRAGMIN P FORTE (5 St)
FRAGMIN P FORTE (20 St)
FRAGMIN P FORTE 5.000 I.E. (10 St)
FRAGMIN P FORTE 5.000 I.E. (20 St)
FRAGMIN P FORTE 5000 IE (10 St)
FRAGMIN P FORTE 5000 IE (20 St)
FRAGMIN P FORTE 5000IE (20 St)
FRAGMIN P FORTE 5000IE ILO (20 St)
FRAGMIN P FORTE 5000IE ILO (5 St)
FRAGMIN P FORTE FERTIGSPRI (20 St)
FRAGMIN P FORTE FERTIGSPRI (5 St)
FRAGMIN P FORTE FERTIGSPRI (10 St)
FRAGMIN P FORTE5000SICH SY (20 St)
FRAXIPARINA 0.3 (20 ml)
FRAXIPARINA 0.3 (10 ml)
FRAXIPARINA 0.3 (10 ml)
FRAXIPARINA 0.3 (20 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINA 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.4 (10 ml)
FRAXIPARINA 0.4ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.4ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.4ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.6 (10 ml)
FRAXIPARINA 0.6ML (10 ml)
FRAXIPARINA 0.6ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3 (10 St)
FRAXIPARINE 0.3 (20 St)
FRAXIPARINE 0.3 ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML (50 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML FER (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML FER (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML FER (50 ml)
FRAXIPARINE 0.3 ML ILO FER (50 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (50 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (10 St)
FRAXIPARINE 0.3ML (20 St)
FRAXIPARINE 0.3ML (50 St)
FRAXIPARINE 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (20 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.3ML 2850 I.E (10 St)
FRAXIPARINE 0.3ML FERTIGSP (10 St)
FRAXIPARINE 0.3ML FERTIGSP (20 ml)
FRAXIPARINE 0.4 (10 ml)
FRAXIPARINE 0.4 ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.4 ML FER (10 ml)
FRAXIPARINE 0.4ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.4ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.4ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.4ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.4ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.4ML FER (10 St)
FRAXIPARINE 0.6 (10 ml)
FRAXIPARINE 0.6 ML FER (10 ml)
FRAXIPARINE 0.6ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.6ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.6ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.6ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.6ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.6ML (10 ml)
FRAXIPARINE 0.6ML FER (10 St)
FRAXIPARINE 0.6ML FERTIGSP (10 ml)
FURANTHRIL 500 (100 St)
FURANTHRIL 500 (50 St)
FURANTHRIL 500 (30 St)
FURO - CT 125MG TABLETTEN (50 St)
FURO - CT 125MG TABLETTEN (100 St)
FURO - CT 500MG TABLETTEN (20 St)
FURO - CT 500MG TABLETTEN (50 St)
FUROBETA 250MG (20 St)
FUROBETA 250MG (50 St)
FUROBETA 250MG (100 St)
FUROBETA 500 (100 St)
FUROBETA 500 (20 St)
FUROBETA 500 (50 St)
FURORESE 120MG LONG (50 St)
FURORESE 120MG LONG (100 St)
FURORESE 125MG (30 St)
FURORESE 125MG (50 St)
FURORESE 125MG (100 St)
FURORESE 250MG (20 St)
FURORESE 250MG (50 St)
FURORESE 250MG (100 St)
FURORESE 30MG LONG (50 St)
FURORESE 30MG LONG (100 St)
FURORESE 500MG (20 St)
FURORESE 500MG (100 St)
FURORESE 500MG (50 St)
FURORESE 60MG LONG (50 St)
FURORESE 60MG LONG (100 St)
FUROSEMID 125 1A PHARMA (20 St)
FUROSEMID 125 1A PHARMA (50 St)
FUROSEMID 125 1A PHARMA (100 St)
FUROSEMID 250 1A PHARMA (20 St)
FUROSEMID 250 1A PHARMA (50 St)
FUROSEMID 250 1A PHARMA (100 St)
FUROSEMID 500 1A PHARMA (20 St)
FUROSEMID 500 1A PHARMA (50 St)
FUROSEMID 500 1A PHARMA (100 St)
FUROSEMID 500 HEUMANN (20 St)
FUROSEMID 500 HEUMANN (50 St)
FUROSEMID 500 HEUMANN (100 St)
FUROSEMID ABZ 30MG (100 St)
FUROSEMID ABZ 500MG (50 St)
FUROSEMID ABZ 500MG (100 St)
FUROSEMID ACCORD 10MG/ML (5 ml)
FUROSEMID AL 500 (20 St)
FUROSEMID AL 500 (50 St)
FUROSEMID AL 500 (100 St)
FUROSEMID RATIO 250MG/25ML (5 St)
FUROSEMID RATIO 500MG TAB (20 St)
FUROSEMID RATIO 500MG TAB (100 St)
FUROSEMID RATIO 500MG TAB (50 St)
FUROSEMID RATIOPHARM 125MG (50 St)
FUROSEMID RATIOPHARM 125MG (100 St)
FUROSEMID RATIOPHARM 250MG (20 St)
FUROSEMID RATIOPHARM 250MG (50 St)
FUROSEMID RATIOPHARM 250MG (100 St)
FUROSEMID RATIOPHARM 30MG (20 St)
FUROSEMID RATIOPHARM 30MG (50 St)
FUROSEMID RATIOPHARM 30MG (100 St)
FUROSEMID STADA 30MG REK (100 St)
FUROSEMID STADA 30MG RET (100 St)
FUROSEMID STADA 500MG (20 St)
FUROSEMID STADA 500MG (50 St)
FUROSEMID STADA 500MG (100 St)
Quelle: GKV-Spitzenverband Die angezeigten Daten dienen ausschließich zur Information ob ein Medikament zuzahlungsbefreit ist und ersetzen keine Beratung durch einen Arzt oder Apotheker. Alle Angaben sind ohne Gewähr.